RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki

I. PRZEPISY OGÓLNE

§ 1

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki jest gminną instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Komorniki i działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami).
 2.  Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
 3.  Ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późniejszymi zmianami)
 4. Uchwały nr XVI/107/03 Rady Gminy Komorniki z dnia 8 grudnia 2003 r. 
 5. Niniejszego Statutu.

§ 2

 1. Biblioteka jest gminną instytucją kultury, stanowi samodzielną jednostkę organizacyjną i wchodzi w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.
 2. Siedziba Biblioteki mieści się w Komornikach przy ul. Stawnej 7/11
 3. Terenem działania Biblioteki jest Gmina Komorniki

§ 3

 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Komorniki.
 2. Biblioteka posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru prowadzonego przez Wójta Gminy Komorniki.
 3. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu.

§ 4

Biblioteka używa pieczęci podłużnej i okrągłej z napisem: Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki.

II. CELE I ZADANIA BIBLIOTEKI

§ 5

Biblioteka służy zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców Gminy Komorniki oraz uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy
i kultury.

§ 6

Do szczegółowego zakresu działania Biblioteki należy:

 1. Gromadzenie i opracowywanie materiałów bibliotecznych służących rozwojowi czytelnictwa oraz zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych,
 2. Pełnienie funkcji ośrodka informacji bibliotecznej i bibliograficznej, opracowywanie i publikowanie bibliografii obejmującej teren Gminy, a także materiałów informacyjnych zwłaszcza dokumentujących dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy obszaru działania Biblioteki,
 3. Udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wymiany międzybibliotecznej,
 4. Organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym,
 5. Tworzenie i udostępnianie własnych komputerowych baz danych: katalogowych, bibliograficznych i faktograficznych,
 6. Organizacja form pracy z czytelnikiem służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy,
 7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwijania czytelnictwa i zaspokajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności Gminy.
 8. Realizacja zadań inwestycyjnych.

§ 7

Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska.

III. ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

§ 8

Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje Bibliotekę na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.
Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy.

§ 9

W Bibliotece zatrudnia się bibliotekarzy. W miarę potrzeby mogą być zatrudniani specjaliści innych zawodów związanych z działalnością Biblioteki, a także pracownicy administracji
i obsługi.
Pracowników Biblioteki zatrudnia, awansuje i zwalnia Dyrektor Biblioteki.

§ 10

Dyrektor i pracownicy Biblioteki powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie
do zajmowanych stanowisk i pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

§ 11

Wynagrodzenia pracowników Biblioteki określane są na podstawie właściwych przepisów prawa obowiązujących dla bibliotek publicznych jako instytucji kultury.

§ 12

 1. Biblioteka prowadzi wypożyczalnię i czytelnię.
 2. Organizacja Biblioteki jest następująca:
  • - Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki w ramach której funkcjonują: Wypożyczalnia dla Dorosłych, dla Dzieci oraz Czytelnia
  • - Filia w Wirach
  • - Filia w Plewiskach
  • - Filia w Chomęcicach

§ 13

Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora Biblioteki po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Komorniki.

§ 14

Przy Bibliotece i jej Filiach mogą działać Koła Przyjaciół Biblioteki.

§ 15

Dyrektor Biblioteki składa raz w roku sprawozdanie z działalności Radzie Gminy.

IV. GOSPODARKA FINANSOWA

§ 16

Biblioteka samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

§ 17

Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności Biblioteki zatwierdzony przez Wójta z zachowaniem wysokości dotacji z budżetu Gminy ustalonej przez Radę Gminy.

§ 18

Przychodami Biblioteki są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
z budżetu Gminy w wysokości ustalonej przez Radę Gminy, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz innych źródeł.

§ 19

Biblioteka może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne
i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają regulaminy nadane przez Dyrektora.

§ 20

Biblioteka prowadzi rachunkowość według ogólnie obowiązujących zasad określonych
w przepisach o rachunkowości.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Statut Biblioteki Publicznej Gminy Komorniki nadaje uchwałą Rada Gminy Komorniki.

§ 22

Zmiany w Statucie mogą być dokonywane wyłącznie w trybie określonym dla jej nadania.

§ 23

W sprawach nieregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisy ustawy o bibliotekach oraz przepisy innych ustaw związanych z prowadzoną działalnością.Opublikował: Przemysław Polowiński
Publikacja dnia: 16.12.2014
Podpisał: Przemysław Polowiński
Dokument z dnia: 16.12.2014
Dokument oglądany razy: 1 290