Deklaracja Dostępności


Oświadczenie w sprawie dostępności

Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej bip.biblioteka-komorniki.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W Bibliotece przeprowadzono samocenę dostępności oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa bip.biblioteka-komorniki.pl spełnia wymagania w 79,86 %.


Status pod względem zgodności

Strona internetowa dostępna jest częściowo zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 848), z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
• Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• Brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji
• Linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych
• Brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe


Dostępność architektoniczna

Budynek CTiK przy ul. Kościelnej 37, 62-052 Komorniki, oraz Filia Biblioteki Publicznej w Plewiskach przy ul. Grunwaldzkiej 612A, 62-064 Plewiska, są przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w budynkach jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych, nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. W budynku CTiK jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wyższy poziom. W pobliżu budynków wydzielono miejsca do parkowania dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku zawiera podjazd umożliwiający wjazd dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Budynek Filii Biblioteki Publicznej w Chomęcicach ul. Poznańska 65, 62-052 Chomęcice oraz budynek Filii Biblioteki Publicznej w Wirach ul. Łęczycka 101, 62-051 Wiry, są przystosowane częściowo dla osób niepełnosprawnych, wejścia do budynków posiadają podjazd dla osób niepełnosprawnych, do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Obiekty nie posiadają toalet dla osób niepełnosprawnych, nad wejściem do budynków nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
W Bibliotekach nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego na miejscu ani online. Usługa może zostać zapewniona po wcześniejszym, minimum 2 tygodniowym zgłoszeniu na adres e-mail: bp@biblioteka-komorniki.pl usługa ta jest bezpłatna dla osób głuchoniemych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej bp@biblioteka-komorniki.pl
Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu tel. 618107613. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Dane kontaktowe:
Biblioteka Publiczna Gminy Komorniki
ul. Kościelna 37 (budynek CTK)
62-052 Komorniki
tel. 61 810-76-13
e-mail: bp@biblioteka-komorniki.pl

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformujemy o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres https://www.rpo.gov.pl/

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych:


ul. Żurawia 4 A,
00- 503 Warszawa
Telefon (22) 461 60 00
e-mail: sekretariat.bon@mrpips.gov.pl
Adres korespondencyjny:
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 WarszawaRaport o stanie dostępności